کتاب هایی که میتواند تلنگری در زندگیت ایجاد کند در خانه کتاب قرار داده ایم . کتاب های اوشو ، وین دایر ، اکهارت تله ، کریشنا مورتی ، لوییز هی ، دبی فورد ، کاستاندا ، دن خوان ، چهار میثاق ، شفای زندگی ، چهار اثر فلورانس اسکاول شین ، نیمه تاریک وجود ، انرژی درمانی ، سوجوک ، ایچینگ