برای انتخاب سنگ و کریستال مناسب خود با ما مشورت کنید. عوامل مختلفی در انتخاب سنگ و کریستال مناسب موثر هستند . مانند : شرایط جسمی و روحی ،وضعیت سیستم انرژی،وضعیت چاکراها، سن،اعداد موثر بر زندگی فرد، تاریخ تولد فرد .
ما با بررسی این موارد بهترین سنگ و کریستال مناسب را به شما پیشنهاد می دهیم .