اعداد تاثیر زیادی بر زندگی ما انسان ها دارند . این علم میتواند اطلاعات زیادی در خصوص هدف زندگی به تو بدهد . این علم نقشه ای از مسیر زندگی تو رسم می کند . می تواند در انتخاب شغل و یا همسر به تو کمک کند. نقاظ ضعف و قدرت ، نیمه تاریک وجود و یا سایه های وجود تو را نشان می دهد. این مشاوره نقشه ای از مسیر زندگیت رسم کرده و راهنمایی هایی برای عبور از این مسیر به تو می دهد .