تغییرات براساس علم فنگشویی. ما به شما کمک می کنیم تمام اصول فنگ شویی را در منزل و محل کار خود اجرا کنید. از ابتدا تا انتهای راه . کشیدن پلان بر اساس مربع لوشو، بررسی کمبودها و جهت های منفی، پاکسازی، ایجاد تغییرات، اصلاح پلان با استفاده از المان های مختلف مثل آینه، نور، رنگ ، آبنما، استفاده صحیح از نمادهای فنگشویی، پیشنهاد تابلوهای مناسب در هر جهت، پیشنهاد گیاهان مناسب ،کمک به انتخاب دکوراسیون مناسب