فنگشویی علم ایجاد تعادل است . با رعایت اصول فنگشویی می توان آرامش،سلامتی،ثروت و خوشبختی را جذب نمود . این دوره کامل ترین دوره آموزشی در ایران است . در این دوره با اصول و مبانی فنگ شویی آشنا می شوی، نحوه کشیدن پلان بر اساس مربع لوشو، بررسی پلان و برطرف کردن ایرادات آن ، آشنایی با تمام عناصر، تاثیرات آنها .آشنایی با نمادهای فنگشویی . استفاده صحیح از رنگ و نور .