برنامه ریزی مجدد برای زندگی یا rpl کاربردی ترین دوره آموزشی زندگیت خواهد بود. در این دوره آموزشی با سایه (پونگ) و نیمه تاریک وجود(دبی فورد) خود آشنا شده ، بایدها و نبایدهای زندگی و موانع زندگی خود را می شناسی . کتاب قانون زندگیت را مجدد بررسی کرده و قوانین جدیدی وضع می کنی. تکنیک های بسیاری برای مقابله با موانع زندگیت می آموزی .