خدمات و مشاوره معنا شامل موارد ذیل می باشد: فنگ شویی- سوجوک یا بازتاب درمانی ،انرژی درمانی یا پرانیک هیلینگ،انتخاب سنگ و کریستال مناسب شما،گیاهخواری،گیاه خواری برای درمان بیماری ها، اعداد یا نومرولوژی .