سوجوک یکی از روش های درمانی طب کل نگر است. در این روش درمان از طریق نقاط انطباقی روی کف دست و پا انجام می شود . هر یک از ارگان ها دردست و پا منطبق شده و در صورتیکه دچار بیماری شده باشد نقطه انطباق آن در دست و یا پا دردناک می شود . در این روش ریشه و علت بیماری تحلیل شده و سعی بر این است بدن مجدد به تعادل بازگردد .
درمان از طریق سوجوک یکی از سریع ترین روش های درمانی طب های کل نگر است .