در طبیعت برای افزایش آگاهی ما انسان ها ابزارهای زیادی گذاشته شده است ، یکی از این ابزارها زبان کیهانی اعداد است . زبان اعداد به ما یادآوری می کند برای چه هدفی بهاین دنیا آمده ایم ، چه خصوصیات و ویژگی هایی داریم ، نقاط ضعف و نقاط قوت ما چه هستند ، چالش ها و مشکلات ما در مسیر زندگیمان چیست ؟
دانشی در ناخودآگاه انسان نهاده شده است که قدرت اعداد کمک می کند بخشی از این آگاهی بر انسان آشکار شود . انسان با شناخت رازهای اعداد می تواند با اگاهی در مسیر زندگی خود حرکت کند و تعادل را در مسیر سرنوشتی خود برقرار نماید