چرا از مانترا یا ذکر استفاده کنیم  ؟

مانترا

مانتراها ، آیا واقعا تاثیر دارند ؟

مانتراها کلمات ، آواها و یا اذکاری هستند که قرن ها در مکاتب مختلف برای ورود به مراقبه و خلسه و نیز جذب انرژی استفاده می شوند . همچنین این مانتراها ارتعاشاتی دارند که میتواند تاثیر ات مثبتی روی جسم و روح بگذارد .
مانترا ریشه ای سانسکریت به معنای رها شدن از فکر دارد که به باور عده ای این قدرت را دارد تا با تکرار آن ، ذهن را خسته کرده و نوعی حالت هیپنوتیزم یا خلسه ایجاد کند .
از دیدگاه عده ای معنای این کلمه یا کلمات اهمیتی ندارد و هر چه باشد قادر است فرایند رها شدن از فکر را با تمرکز روی آوای مانترا ایجاد کند ، اما عده ای دیگر معتقد هستند این تاثیر ارتعاش معنای والای مانترا ست که میتواند چنین حالتی را بوجود آورد .
در مانتراهای هر مکتبی اغلب از اسامی خداوند و نام های مقدس مانند اوم، هو، هیو، یاهو، الله و غیره استفاده می شود .

مانتراها نیایش هایی جهت جذب سلامتی ، برکت، فراوانی ، حفاظت ، افزایش آگاهی ، رشد معنوی ، موفقیت در کارها و … هستند .

همچنین میتوان از آنها برای فعال شدن چاکراها استفاده کرد .

توصیه میشود مانتراها با بدنی پاکیزه و در دوره هایی خاص مثلا 21 روزه و یا 40 روزه خوانده شود . حتی بهتر است در ساعاتی مقدس و پرانرژی همچون طلوع خورشید خوانده شوند . در این مدت با ایمان قوی مانترا را با مالا یا تسبیح خود گفته و فقط روی خواسته خود تمرکز کنید .

برخی معتقد هستند تلفظ و کشیدگی آواهای مانتراها نیز در تاثیر گذاری آن مهم است .

بهترین وسیله برای گفتن ذکر و یا مانترا تسبیح رودراکشا است . این تسبیح از دانه درختی در هند ساخته میشود که انرژی خاصی دارد و توانایی ذخیره انرژی را در خود دارد .
هر فرد باید مالا یا تسبیح خاص خود را داشته باشد تا آن تسبیح با انرژی او مرتبط شده و در گیر انرژی دیگری نشود .

Summary
مانتراها ، آیا واقعا تاثیر دارند ؟
Article Name
مانتراها ، آیا واقعا تاثیر دارند ؟
Description
مانتراها کلمات ، آواها و یا اذکاری هستند که قرن ها در مکاتب مختلف برای ورود به مراقبه و خلسه و نیز جذب انرژی استفاده می شوند . همچنین این مانتراها ارتعاشاتی دارند که میتواند تاثیر ات مثبتی روی جسم و روح بگذارد . مانترا ریشه ای سانسکریت به معنای رها شدن از فکر دارد که به باور عده ای این قدرت را دارد تا با تکرار آن ، ذهن را خسته کرده و نوعی حالت هیپنوتیزم یا خلسه ایجاد کند .
Author