نوشته‌ها

نامه ای به کسانی که در زندگیشان احساس ناامیدی می کنند

این نامه قطعا زندگیت را تغییر می دهد . اگر احساس ناامیدی می کنی و در جایی از زندگیت گیر افتاده ای این نامه می تواند راهنمایی در مسیر زندگیت باشد .